Všeobecné pravidlá súťaží na Facebooku a Instagramu

I.

Všeobecné ustanovenia

 1. Usporiadateľom súťaží je

Accessories s.r.o.
IČ: 28630394
DIČ: CZ28630394
so sídlom: Dr. Martínka 1590/6 (Obchodní centrum ŠPALÍČEK, 2. patro, červená), 700 30 Ostrava - Hrabůvka, ČR
Podnikateľ je zapísaný do živnostenského registra
kontaktné údaje:
Email:  info@bizuteria-top.sk
Telefón: +420 777 72 67 23
Web: www.bizuteria-top.sk

 1. Súťaže nie sú žiadnym spôsobom prevádzkované, sponzorované alebo spojené so spoločnosťou Facebook a táto spoločnosť za ich priebeh nijako nezodpovedá. Informácie poskytnuté v rámci súťaží nebudú tejto spoločnosti nijako sprístupnené. Všetky otázky, komentáre alebo sťažnosti ohľadom súťaží musia byť adresované organizátorovi, nie Facebooku.
 2. Súťaže nie sú žiadnym spôsobom prevádzkované, sponzorované alebo spojené so spoločnosťou Instagram a táto spoločnosť za ich priebeh nijako nezodpovedá. Informácie poskytnuté v rámci súťaží nebudú tejto spoločnosti nijako sprístupnené. Všetky otázky, komentáre alebo sťažnosti ohľadom súťaží musia byť adresované organizátorovi, nie Instagramu.

II.

Podmienky účasti v súťaži

 1. Súťaže sa môžu zúčastniť užívatelia Facebooku či Instagramu, ktorí sú v čase konania súťaže starší ako 18 rokov.
 2. Výhercom sa môže stať iba účastník súťaže s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky.
 3. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa súťaže, ako aj osoby im blízke podľa § 22 Občianskeho zákonníka. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedenej spoločnosti, alebo osoba im blízka, výhra sa neodovzdá.
 4. Do súťaže sa užívateľ zvyčajne zapojí pridaním komentáre pod určený príspevok, označením príspevku tlačidlom "Páči sa mi to" ("Like") alebo nahraním fotky. Presné pravidlá stanovuje Súťažný príspevok.
 5. Termín konania súťaže je oznámený v Súťažným príspevku.

III.

Výhra a kontaktovanie výhercov

 1. Výhercovia budú zo súťažiacich vybraní spôsobom uvedeným v Súťažným príspevku.
 2. Výhercovia budú vyhlásení najneskôr do 5 dní od uvedeného dátumu konca súťaže a vyzvaní, aby stránku kontaktovali prostredníctvom súkromné správy na Facebooku.
 3. Ak sa neprihlási súťažiaci o výhru do 7 kalendárnych dní, prepadá výhra usporiadateľovi.

IV.

Ceny

 1. Výhry v súťaži a ich počet bude určený vždy v oznámení o príslušnej súťaži.
 2. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, než je usporiadateľom súťaže stanovené.
 3. Na výhru nevzniká výhercovi právny nárok a nemožno ju vymáhať súdnou cestou.
 4. Výhry budú výhercom odovzdané buď v sídle organizátora, alebo budú zaslané poštou na výhercom uvedenú adresu v Českej republike. Pri vrátení zásielky, neprebehne žiadny ďalší pokus o doručenie a výherca bude mať možnosť si do 7 dní od vrátenia výhru vyzdvihnúť v sídle organizátora alebo výhra prepadne.

V.

Práva a povinnosti usporiadateľa

 1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek súťaž ukončiť či pozastaviť, pozmeniť jej podmienky, vyhlásiť oznámenia zaslaná výhercom za neplatné alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť súťažiacim, ktorí sa zúčastňujú súťaže v rozpore s dobrými mravmi.
 2. Usporiadateľ nezodpovedá za to, že výherca uviedol nesprávnu adresu. Usporiadateľ nezodpovedá ani za iné dôvody, kvôli ktorým výherca neobdržal výhru, ak tieto dôvody nespočívajú na strane usporiadateľa.
 3. Ak bude mať usporiadateľ oprávnené podozrenie na podvodné, nepoctivé alebo nekalé konanie súťažiaceho či inej osoby, ktorá súťažiacemu napomohla či mohla napomôcť k výhre, alebo ak k takému konaniu dôjde, bude súťažiaci zo súťaže vylúčený či zablokovaný; to platí rovnako aj v prípade iného konania súťažiaceho či inej osoby, ktorá súťažiacemu napomohla či mohla napomôcť k výhre, ktorá je inak v rozpore so súťažnými pravidlami či dobrými mravmi.
 4. Účasť v súťaži nemožno vymáhať súdnou cestou.
 5. Usporiadateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky súťaže aj v jej priebehu bez predchádzajúceho upozornenia.

VI.

Souhlas se zpracováním osobních údajů, schválení pravidel

 1. Účastník súťaže poskytuje vložením komentáre ako odpoveď na súťažnú otázku organizátorovi výslovný súhlas s tým, aby organizátor súťaže spracoval ním poskytnuté osobné údaje (meno, priezvisko, facebookovej či instagramové meno a prípadne doručovacia adresa) vo svojej marketingovej databáze a databázach všetkých spracovateľov tejto databázy za účelom ponuky obchodu a služieb.
 2. Ďalej súťažiaci berie na vedomie všetky práva, ktoré vyplývajú zo zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, tj. Najmä, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, ako aj ďalšie práva vyplývajúce z § 11 a 21 tohto zákona. V prípade pochybností o dodržiavaní práv správcom sa môže s podnetom obrátiť na správcu alebo aj priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.

VII.

Záverečné ustanovenia

 1. Súťažné príspevky nesmú obsahovať pornografické, erotické či inak vulgárne prejavy a zároveň nesmie obsahovať rasistické a urážlivé výrazy.
 2. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za uvedenie nesprávnych či nepresných informácií v súvislosti so súťažou (či už boli spôsobené ľudským faktorom alebo technickou chybou), ani za úplnosť výťahov z týchto Pravidiel, ktoré môžu byť v skrátenej verzii zverejňované v propagačných materiáloch, ani za tlačové chyby
 3. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické či telekomunikačné problémy či poruchy vzniknuté v priebehu Súťaže, rýchlosť technického pripojenia či iné prípadné nedostatky, vrátane prípadného nedoručenie elektronickej pošty a ujmy, ku ktorým by mohlo dôjsť na počítači či inom zariadení Súťažiaceho alebo akejkoľvek inej osoby v súvislosti s účasťou v Súťaži. Usporiadateľ nie je tiež zodpovedný za to, že akákoľvek osoba nebola schopná vstúpiť do Súťaže alebo ju dokončiť v dôsledku akéhokoľvek technického zlyhania alebo zahltenia sietí prevádzkou.
 4. Usporiadateľ upozorňuje, že akýkoľvek úmysel poškodiť akúkoľvek internetovú stránku alebo narušiť legitímne chod Súťaže, hoci v štádiu pokusu, môže byť kvalifikovaný ako porušenie platných právnych predpisov, môže viesť k vylúčeniu Súťažiaceho zo Súťaže a môže tiež zakladať právo Usporiadateľa na náhradu spôsobenej škody.

 

 Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť dňom 6.3.2020.